ԿԲ խորհրդի նիստում կատարված փոփոխություններն ու լրացումները

Կենտրոնական Բանկ

Կենտրոնական բանկի Դիլիջանի ուսումնա-հետազոտական կենտրոնում օգոստոսի 12-ին կայացած արտագնա խորհրդի նստում, որը վարել է ԿԲ նախագահ Արթուր Ջավադյանը, փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել «Ապահովագրական բրոքերների հաշվետվությունների ձևերը, տեղեկատվության կազմը և ներկայացման կարգն ու ժամկետները հաստատելու մասին» որոշման մեջ, «Ապահովագրական ընկերությունների հաշվետվությունների ձևերը, դրանցում ներառվող տեղեկատվությունը, ներկայացնելու կարգը և ժամկետները» կանոնակարգ 3/04-ում, «Ապահովագրական գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվների չափը, ձևավորման և հաշվարկման կարգը, վերաապահովագրողին չարգելված համարելու չափանիշները» կանոնակարգ 3/02-ում, «Ապահովագրական պորտֆելի փոխանցման նախնական թույլտվություն տրամադրելու»  կարգում, «Ապահովագրական ընկերության վերակազմակերպման կարգը» կանոնակարգ 3/12-ում, «Ապահովագրական ընկերության ինքնալուծարման նախնական համաձայնության, ինքնալուծարման թույլտվության տրամադրման համար պահանջվող փաստաթղթերը և տեղեկությունները, լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի) հաշվետվությունների ձևերը, ներկայացման կարգը, հաճախականությունը և ժամկետները, լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի) կողմից հրապարակվող տեղեկությունների ցանկը, հրապարակման կարգը և ձևը» կանոնակարգ 3/13-ում, «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության տեղեկատվական համակարգ ստեղծելու, տեղեկատվական համակարգ ներկայացվող տվյալների կազմը, ներկայացման ձևը, ժամկետները և տեղեկատվական համակարգի օգտագործման» կարգում:

Խորհուրդը գրանցել է «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց միության կանոնները,  ուժը կորցրած ճանաչել «ՎԵՄ և ՎԻԳ» ՍՊԸ-ի գրավատան կազմակերպման թիվ ԳԳ-Ե 171 և «ՄԵՏԱԼ ԼԵՎՈ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ին տրամադրված արտարժույթի առուվաճառքի թիվ 799 լիցենզիաները: Վերաձևակերպվել են Ա/Ձ Լիաննա Դանիելյան գրավատան կազմակերպման լիցենզիան և անհատ ձեռնարկատեր Գուրգեն Մելիքյանին տրամադրված արտարժույթի առուվաճառքի թիվ 630 լիցենզիան:

Tags: ,